zboží s duší orientu

Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamační řád

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tento Reklamační řád se vztahuje na zboží, které si kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu Batavia.cz, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

 

1.2. Reklamační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s tímto Reklamačním řádem, a že s ním v plném rozsahu souhlasí.

2. Odpovědnost za shodu zboží s kupní smlouvou

2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, především, že je bez vad. Zboží je ve shodě s kupní smlouvou, jestliže:

a) má jakost a užitné vlastnosti popisované prodávajícím nebo výrobcem nebo jakost a užitné vlastnosti, které lze na základě zveřejněné reklamy na zboží očekávat, popř. jakost a užitné vlastnosti u takového druhu zboží obvyklé,
b) odpovídá požadavkům právních předpisů,
c) je dodáno v odpovídajícím množství a má odpovídající míry nebo hmotnost a
d) odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se obvykle používá.

2.2. Má-li zboží při převzetí kupujícím vady spočívající v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na bezplatné uvedení zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě. V takovém případě má kupující právo
a) na výměnu nebo opravu zboží a není-li takový postup možný
b) na přiměřenou slevu z ceny věci nebo
c) od kupní smlouvy odstoupit.

2.3. Za rozpor s kupní smlouvou existující při převzetí zboží se považuje i rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců od převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

3. Záruční podmínky

3.1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo od přepravce. Kupujícímu je doporučeno prohlédnout zboží ihned po jeho převzetí. Zjistí-li kupující po převzetí zboží neúplnost dodávky, příp. jiné vady a neshody mezi obsahem účetního dokladu a skutečným stavem dodaného zboží, sdělí tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu prodávajícímu nejlépe prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, nebo písemně na jeho e-mailovou adresu či adresu provozovny prodávajícího uvedenou v čl. 4.1. tohoto reklamačního řádu. V oznámení je třeba zjištěné vady přesně specifikovat.

3.2. Kupujícímu doporučeno při přebírání zboží zkontrolovat stav zásilky, neporušenost jejího obalu a případné vady neprodleně oznámit přepravci. Pokud kupující shledá porušený obal není povinen zboží od přepravce převzít, avšak měl by sepsat s přepravcem zápis o škodě. Poté je doporučeno neprodleně informovat prodávajícího. Pokud kupující v dokladech přepravce převzetí zásilky potvrdí, není možno reklamovat poškození zásilky u přepravce.

3.3. Prodávající odpovídá za vady zboží, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době.

3.4. Je-li zboží prodáváno za sníženou cenu, záruka se nevztahuje na vady, pro které byla cena zboží snížena.

3.5. Jde-li o zboží použité, neodpovídá prodávající za vady použitého zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím.

3.6. Záruční doba na zboží činí 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak.

3.7. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

3.8. Účetní doklad, který prodávající předává kupujícímu spolu se zbožím, slouží zároveň jako záruční list.

3.9. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Dochází-li k výměně zboží, záruční doba se nestaví, od dodání nového zboží však běží nová záruční doba uvedená v novém záručním listě, který nahrazuje původní záruční list.Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

3.10. Záruka se nevztahuje na
a) opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
b) vady způsobené kupujícím použitím zboží v rozporu s právními předpisy,
c) škody způsobené neodborným nebo nepřiměřeným zacházením nebo používáním zboží, které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo všeobecnými zásadami a rovněž používáním za jiných než výrobcem stanovených podmínek, resp. za neobvyklých podmínek,
d) neodborným ošetřováním a nadměrným mechanickým opotřebením,
e) škody vzniklé úpravami či opravami, ke kterým nedal prodávající svůj předchozí písemný souhlas,
f) nesprávným skladováním a
g) škody způsobené přírodními živly nebo vyšší mocí.

3.11. Je-li reklamovaná vada odstranitelná, má kupující právo na
a) bezplatné, včasné a řádné odstranění vady (oprava),
b) výměnu zboží nebo jeho součásti
a není-li možná oprava nebo výměna zboží nebo jeho součásti
c) přiměřenou slevu z ceny zboží nebo
d) odstoupení od kupní smlouvy.

3.12. V případě vady neodstranitelné, která brání řádnému užívání zboží jako bezvadného, má kupující právo na a) výměnu zboží nebo b) odstoupení od kupní smlouvy. Jde-li o jiné neodstranitelné vady a nepožaduje-li kupující výměnu zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

4. Způsob reklamace vad zboží

4.1. Práva kupujícího z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího na adrese: Batavia s.r.o., Újezd 27, Štětí, PSČ 411 08 . Kupující je oprávněn vadu zboží buď reklamovat osobně v této provozovně, nebo písemně zasláním zboží na adresu této provozovny, a to doporučenou zásilkou s nápisem REKLAMACE. Kupující je povinen zaslat reklamované zboží zpět v originálním obalu, nebo musí zajistit obal takový, aby vyhovoval nárokům přepravy a nedošlo při ní k poškození zboží. Při této přepravě je za řádné doručení zboží prodávajícímu odpovědný kupující, který uplatňuje reklamaci. V případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě, v jehož důsledku vzniklo poškození zboží, nebude prodávajícím reklamace uznána.

4.2. Vadu zboží, na které se vztahuje záruka, je kupující oprávněn reklamovat nejpozději do uplynutí záruční doby.

4.3. Vadu použitého zboží, za které prodávající odpovídá, je kupující oprávněn reklamovat do dvanácti (12) měsíců od převzetí zboží kupujícím.

4.4. Kupující je povinen při reklamaci předložit zboží v úplném stavu včetně příslušenství a součástí a rovněž předložit fakturu, dodací list a veškeré jiné doklady.

4.5. Kupující je povinen v reklamaci uvést číslo objednávky, název zboží a specifikovat vady, které reklamuje. Kupující je dále povinen v reklamaci uvést

specifikaci práv, které vůči prodávajícímu uplatňuje.

4.6. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení.

4.7. Je - li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě uvedené v odstavci 3.8. Reklamačního řádu vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu poštou na adresu určenou kupujícím. Kupující má nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.

4.8. Pokud prodávající reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu ve lhůtě uvedené v odstavci 3.8. Reklamačního řádu. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající kupujícímu sdělí, kolik by stála výměna nebo oprava zboží.

4.9. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o neuznání reklamace sdělit prodávajícímu, zda žádá o provedení výměny či opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit prodávajícímu adresu, kam má být zboží zasláno. Náklady spojené s vrácením zboží kupujícímu nese v tomto případě kupující.

4.10. Při nevyzvednutí reklamovaného zboží do třiceti (30) dnů po termínu ukončení opravy nebo při nevyzvednutí zboží v případě neoprávněné reklamace, může být kupujícímu účtováno skladné ve výši 10 Kč za každý započatý den prodlení. Prodávající je oprávněn zboží nevydat, dokud nebude uhrazena celá částka za opravu zboží, příp. skladné.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 3.10.2017. Znění Reklamačního řádu je prodávající oprávněn písemně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Reklamačního řádu.

V Újezdě, dne 7.12.2018
Batavia s.r.o.

Copyright Batavia © 2009 - 2016. All Rights Reserved.
Designed by Vladimír Navrátil and Miroslav Ernst

Tento web používá cookies. Používáním této stránky, souhlasíte s jeho využitím.